מדיניות פרטיות

רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ וחברות הבנות שלה ("החברה")  אשר מנהלת ומפעילה את אתרי www.ram-aderet.co.il ("האתר"), מתייחסת בכבוד לפרטיותך, ותפעל להגן על פרטיותך בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין. 

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר אשר זמינים בכתובת www.ram-aderet.co.il ("תנאי השימוש"). הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה השירותים המוצעים דרכו, כפופים לתנאי השימוש המסדירים את היחסים בין החברה לבינך כמשתמש ועצם השימוש בו מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתנאי השימוש תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתנאי השימוש.

1. המידע הנאסף

1.1.         במסגרת השימוש באתר ובשירותים השונים אתה עשוי להתבקש למסור לחברה פרטים אודותיך, לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך מדעת.

1.2.         כמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר, כתובת ה-IP שלך, מיקומך, מידע שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך ועוד.

1.3.         בנוסף, בעת יצירת קשר עם החברה או מי מטעמה במסגרת הזמנת שירותים המוצעים על ידי החברה או במסגרת קבלת מידע אודות מוצרים ושירותים כאמור, כמו גם באמצעות שרות לקוחות טלפוני, מילוי טופס באתר, משלוח הודעת דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות או בכל דרך אחרת, החברה תאסוף מידע אודותיך, אשר יכלול בין היתר את פרטי הפרויקטים הקשורים אליך, כמו גם נתונים כגון שם, תאריך לידה, מספר זהות, כתובת דוא"ל, כתובת מגוריך, מספר טלפון נייד ועוד, כפי שיידרשו מעת לעת .במסגרת ביצוע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי אנו נאסוף גם פרטים אודות נתוני העסקאות אותם ביצעת בקשר עם השירותים שאנו מציעים ופרטי התשלום.

1.4.         במידה והנך מתעניין בפרויקטים הנמצאים בשיווק, כפי שיופיעו מעת לעת באתר החברה, אנו נאסוף ונעבד את המידע שמסרת במסגרת מילוי הפרטים שמילאת בקשר עם פרויקט/ים ספציפיים. מידע זה כולל את שמך המלא, דוא"ל, טלפון ותוכן הפניה.

1.5.         במידה והנך רוכש או בחרת להתקשר עם החברה בהסכם התקשרות (כדוגמת הסכם מכר) אנו אוספים מידע מסוים אודותיך כפי שמפורט בהסכם ההתקשרות/הסכם המכר. מידע זה כולל מידע כגון, פרטי הקשר שלך, פרטי זיהוי (ת.ז. או דרכון), מידע פיננסי (פרטי חשבון בנק, פרטי תשלום, פרטי משכנתא ועוד). כמו כן, מידע נוסף אודות עיבוד המידע אודותיך בקשר עם רכישת דירה מפורט בהסכם ההתקשרות בינך לבין החברה.

2. השימוש במידע

השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר והשירותים; (ב) על מנת להעניק לך שירות, לספק לך את השירותים ולשמור איתך על קשר, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) כדי להפיק מהמידע שמסרת לנו סוגי מידע נוספים ואפיונים אודותיך, לרבות ביחס לתחומי העניין שלך, להעדפותיך ונתונים נוספים כאמור; (ה) לצורך שליחתם של תכנים שונים לרבות הצעות מסחריות מטעמנו, לקוחותינו או שותפינו העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל תכנים והודעות כאמור; (ו) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך; (ז) למטרות דיוור ישיר המבוסס על אפיון ופילוח של קבוצות בעלות מאפיינים שונים; ו- (ח) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.

3. העברה לצדדים שלישיים

3.1.         הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של החברה, על מנת שהחברה תוכל להעניק לך שירותים בהתאם למטרות המפורטות בסעיף 2 לעיל; (ב) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד לקבלת דברי פרסומת לפי כל דין; (ג) במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; (ה) במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; (ו) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי; ו- (ז) במקרה של מכירת מניות החברה או עיקר נכסיה, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקה כאמור, לרבות בשלבי משא ומתן.

3.2.         הנתונים והמידע שנמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה ולכל מטרה אחרת (כל עוד המידע אינו מזהה) בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

3.3.         ככל שמידע אודותיך יועבר לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, מובהר שצדדים שלישיים אלו עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. לכן, אתה מאשר באופן מפורש לחברה להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.

4. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה עשויה לעשות שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ולהיעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

5. אתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה.

6. שימוש ב'עוגיות' – Cookies

6.1.         ייתכן שהאתר ישתמש בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies), (להלן: "'עוגיות'") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מחשבך בקשר לשימושך באתר, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך באתר לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר.

6.2.         השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר או התכנים בו להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבך.

6.3.         אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.  

7. זכויות המשתמש

7.1.         זכות העיון וגישה למידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, החברה תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה לחברה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"), או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני לכתובת:  [email protected].

7.2.         תיקון ומחיקת המידע

אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום לחברה בדרכים הקבועות בתקנות, וכן באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] . אין בפנייה כאמור כדי לחייב את החברה לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.

7.3.         בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר במאגרי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך שלושים (30) יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

8. אבטחת מידע

8.1.         יצוין, כי החברה נוקטת מאמצים סבירים כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח שהאתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.

8.2.         חיובים כספיים בכרטיס האשראי יתבצעו אך ורק לאחר ביצוע הזמנה ובכפוף לאמור בתנאי השימוש. מובהר כי ספק שירותים חיצוני מנהל את תהליך הסליקה של כרטיסי האשראי ואחראי על הצפנת המידע ואבטחתו באמצעים מתאימים ובכפוף להוראות כל דין .

9. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר, בטלפון: 03-9017710  או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]